Vedtægter

§ 1. Foreningens navn, hjemsted og klubdragt

Foreningens navn er Odense Beachvolley Klub (OBVK).

 

Foreningen har hjemsted i Odense Beach Center, Havnegade 19, 5000 Odense C og på udendørsbanerne bagved Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S.

 

Klubdragtens farve kan variere. Bestyrelsen kan indgå aftaler med sponsorer eller tilsvarende om klubdragter for en given periode. Medlemmer af foreningen OBVK opfordres til at anvende den valgte klubdragt i respektive turneringer, men foreningen respekterer også individuelle aftaler mellem spillere og sponsorer.

 

§ 2. Formål

Foreningen OBVK har til formål at skabe et klubfællesskab omkring beachvolley.

 

Foreningen er en helårsklub, hvor både elite-, bredde-, ungdoms- og motionsspillere kan dyrke beachvolley. Formålet er at give alle spillere mulighed for træning med træner, samt etablere mindst en årlig lokal turnering.

 

Foreningen vedkender sig en elitær satsning, hvor målet er gode resultater ved DM for spillere i alle alderskategorier, samt ved OL, VM og EM.

 

§ 3 Medlemskab af sammenslutninger

Foreningen OBVK er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Volleyball Forbund (DVBF).

 

Bestyrelsen kan træffe beslutning om medlemskab af andre organisationer/sammenslutninger, der kan medvirke til fremme af foreningens formål samt beachvolley i Danmark. Det kan være bl.a. være Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO) eller andre tilsvarende organisationer.

 

§ 4 Optagelse af medlemmer, kontingent

Som aktivt medlem kan optages enhver person, der opfylder DIF’s amatør- og ordensreglement. (se www.DIF.dk), samt foreningen OBVK’s til enhver tid gældende værdier.

 

Bestyrelsen bemyndiges til at fravige medlemsprincippet ved særlige tilfælde, hvor det drejer sig om satsningsspillere, der ikke har mulighed for daglig/kontinuerlig træning i OBVK-regi. Det kan også være i forbindelse med kraftcenteraftaler med DVBF eller hvor spillere fra andre klubber kan bidrage til en styrkelse af træningsmiljøet for vores elitespillere.

 

Bestyrelsen kan endvidere fravige medlemsprincippet ved satsninger i forhold til særlige målgrupper, i forbindelse med sponsorarrangementer eller hvor der generes en fordel for OBVK’s virke.

 

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke efterlever klubbens vedtægter, eller værdier. Eksklusionen kan efterprøves ved den næstfølgende generalforsamling, hvis beslutning vil stå til troende.

Bestyrelsen fastsætter termin for kontingent. Ved indmeldelse betales for den påbegyndte sæson.

Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til kassereren. Foreningen OBVK skal have et registreret medlemskab fra medlemmer, der ønsker at benytte OBVK’s faciliteter og træningstilbud.

Såfremt et medlem står i restance i en sæson uden at være lovligt udmeldt, slettes vedkommende og kan ikke genoptages i foreningen før restancen er betalt.

Passive medlemmer betaler et på bestyrelsesmøde fastsat kontingent. Passive medlemmer har ret til at deltage i foreningens fællesarrangementer. Passive medlemmer har ret til at deltage i foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men har ikke stemmeret på disse.

Som medlem af bestyrelsen i OBVK betaler man ¼ helårskontingent i valgperioden. Dette gælder kun så længe, man er i bestyrelsen, og ikke hvis man udtræder af bestyrelsen før valgperiodens udløb.

 

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar eller marts.

Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 14 dage før afholdelsen og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Indkaldelsen sker med tilhørende dagsorden via mail til alle medlemmer. Der vil yderligere blive annonceret på foreningens hjemmeside samt via opslag i Odense Beachvolley Center.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen og alle forslag vil blive annonceret på foreningens hjemmeside inden generalforsamlingens afholdelse.

 

Generalforsamlingen er højeste myndighed og afgør sagerne ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der mindst 2/3 af de fremmødte stemmer til fordel for en lovændring. Kun medlemmer over 15 år har stemmeret, og valgbare til bestyrelsen er kun medlemmer over 15 år. Alle medlemmer har indflydelse på valg af bestyrelse. Forældre til medlemmer under 15 år har stemmeret via barnets medlemskab. Et medlemskab under 15 år giver én stemme på generalforsamlingen.

 

Ved valg hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges, stemmes skriftligt.

 

Generalforsamlingens dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Godkendelse af regnskab

6. Fremlæggelse af budget

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg

9. Eventuelt

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at formanden har modtaget begæring herom og indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel med oplysning om dagsorden.

 

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Der er valg til bestyrelsen hvert år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år.

 

3-4 medlemmer vælges i lige år. 2-3 medlemmer i ulige år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer skal være myndige personer. Bestyrelsen nedsætter suverænt de udvalg og arbejdsgrupper, den måtte ønske.

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

 

Der vil efter hvert bestyrelsesmøde blive lavet referat, som senest 8 dage efter mødet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

 

§ 8 Økonomi

Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent og kontingentstruktur.

 

Regnskabet følger kalenderåret.

 

Revisionspåtegnes regnskab underskrives af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§ 9 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor. Revisoren har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet i forhold til dels almindelig regnskabsskik og dels i forhold til Odense Kommunes til enhver tid gældende regler på området.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen, når 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor.

 

§ 11 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun besluttes efter to på hinanden følgende generalforsamlinger hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for. Eventuelle midler skal ved opløsning af foreningen anvendes til andet foreningsarbejde i Odense Kommune.

 

Lovene er vedtaget på OBVK’s stiftende generalforsamling den 30. marts 2005.

 

Ændringerne er besluttet på OBVK’s ordinære generalforsamling 20. marts 2010.

 

Der er lukket for kommentarer.

Login