Vedtægter

 • 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Odense Beachvolley Klub (OBVK).

Foreningen har hjemsted i Odense Beach Center, Klokkestøbervej 3, 5230 Odense M, og på udendørsbanerne bagved Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S.

 • 2 Formål

Foreningen OBVK har til formål at skabe et klubfællesskab omkring beachvolley.

Foreningen er en helårsklub, hvor både elite-, bredde-, ungdoms- og motionsspillere kan dyrke beachvolley. Formålet er at give alle spillere mulighed for træning med træner, samt etablere mindst en årlig lokal turnering.

Foreningen vedkender sig en elitær satsning, hvor målet er gode resultater ved DM for spillere i alle alderskategorier, samt ved OL, VM og EM.

 • 3 Medlemskab af sammenslutninger

Foreningen OBVK er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Volleyball Forbund (DVBF).

Bestyrelsen kan træffe beslutning om medlemskab af andre organisationer/sammenslutninger, der kan medvirke til fremme af foreningens formål samt beachvolley i Danmark. Det kan være bl.a. være Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO) eller andre tilsvarende organisationer.

 • 4 Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem kan optages enhver person, der opfylder DIF’s amatør- og ordensreglement. (se www.DIF.dk), samt foreningen OBVK’s til enhver tid gældende formål.

Bestyrelsen bemyndiges til at fravige medlemsprincippet ved særlige tilfælde, hvor det drejer sig om satsningsspillere, der ikke har mulighed for daglig/kontinuerlig træning i OBVK-regi. Det kan også være i forbindelse med kraftcenteraftaler med DVBF eller hvor spillere fra andre klubber kan bidrage til en styrkelse af træningsmiljøet for vores elitespillere. Bestyrelsen kan endvidere fravige medlemsprincippet ved satsninger i forhold til særlige målgrupper i forbindelse med sponsorarrangementer eller hvor der generes en fordel for OBVK’s virke.

Foreningen OBVK skal have et registreret medlemskab fra medlemmer, der ønsker at benytte OBVK’s faciliteter og træningstilbud. Indmeldelse og udmeldelse sker gennem enhver tid gældende medlemssystem.

 • 5 Udmeldelse og restance

Et medlem betragtes automatisk som udmeldt, hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt.

 • 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar eller marts. Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 14 dage før afholdelsen og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Indkaldelsen sker med tilhørende dagsorden via offentliggørelse til klubbens medlemmer.

Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der mindst 2/3 af de fremmødte stemmer til fordel for en vedtægtsændring. Kun medlemmer over 15 år har stemmeret, og forældre til medlemmer under 15 år har stemmeret via barnets medlemskab. Et medlemskab under 15 år giver én stemme på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Valgbare til bestyrelsen er kun medlemmer over 15 år. Alle stemmeberettigede har indflydelse på valg af bestyrelse. Ved valg hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, stemmes skriftligt.

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsen
 9. Valg af intern revisor
 10. Eventuelt
 • 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at formanden har modtaget begæring herom og indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel med oplysning om dagsorden.

 • 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Derudover kan der vælges et antal suppleanter.

Der er valg til bestyrelsen hvert år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter for 1 år. Der vælges 3-4 medlemmer i lige år og 2-3 medlemmer i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer skal være myndige personer.

Bestyrelsen nedsætter suverænt de udvalg og arbejdsgrupper, den måtte ønske.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. Suppleanter er ikke stemmeberettiget.

Suppleanter træder ind i bestyrelsen i det tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide. En suppleant vil dog også midlertidigt kunne indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem på forhånd kan se at vedkommende i en længere periode vil være væk fra bestyrelsen, f.eks. ved længere udlandsrejser.
Alle suppleanter kan komme lige meget i betragtning, hvis et medlem af bestyrelsen skulle gå i utide.
Når en suppleant indtræder i bestyrelsen som normalt bestyrelsesmedlem, er det op til suppleanten, om det er for at sidde i resten af den periode, som det udtrædende bestyrelsesmedlem var valgt for, eller om det blot er til næste generalforsamling.

Der vil efter hvert bestyrelsesmøde blive lavet referat, som gennem efterspørgsel kan komme i hænde.

Som medlem af bestyrelsen i OBVK betaler man ¼ helårskontingent i valgperioden. Dette gælder kun så længe, man er i bestyrelsen, og ikke hvis man udtræder af bestyrelsen før valgperiodens udløb.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for OBVK.

 • 9 Økonomi

Bestyrelsen fastsætter årligt kontingentsatsen. Kontingentsatsen kan variere mellem udvalgte målgrupper. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Regnskabet følger kalenderåret.

Revisionspåtegnet regnskab underskrives af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 • 10 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en intern revisor. Revisoren har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet i forhold til dels almindelig regnskabsskik og dels i forhold til Odense Kommunes til enhver tid gældende regler på området.

 • 11 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun besluttes efter to på hinanden følgende generalforsamlinger hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for. Eventuelle midler skal ved opløsning af foreningen anvendes til andet foreningsarbejde i Odense Kommune.

Vedtægerne er vedtaget på OBVK’s stiftende generalforsamling den 30. marts 2005.

Ændringerne er besluttet på OBVK’s ordinære generalforsamling 7. marts 2020.